Klauzula informacyjna

Zgodnie z obowiązkiem z art. 13 i 14 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 

Izodom 2000 Polska Sp. z o.o. 

98-220 Zduńska Wola 

ul. Ceramiczna 2A.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych pod adresem mailowym:
[email protected]

Dane osobowe będą przetwarzane:
• w celu prowadzenia korespondencji .
• w sprawach związanych z realizacją umów zawartych z Izodom 2000 Polska Sp. z o.o. .
Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność w celu zawarcia lub realizacji umowy z osobą,
której dane dotyczą (art. 6 ust 1 lit. b RODO),
• w pozostałych sprawach w celu ich obsługi. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony
interes Administratora polegający na realizacji ww. celów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
• w celach archiwalnych i dowodowych. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony
interes Administratora polegający na realizacji ww. celów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem prowadzenia komunikacji w sprawie. Ich
niepodanie uniemożliwi realizację umowy lub odpowiedź na korespondencję. Jeśli reprezentuje
Pani/Pan kontrahenta lub inny podmiot, przetwarzamy dane kontaktowe w związku z Pani/Pana
funkcją lub relacją z podmiotem, w imieniu którego Pani/Pan występuje. Dane te pozyskaliśmy
bezpośrednio od Pani/Pana lub otrzymaliśmy je od tego podmiotu. Dane osobowe nie będą
przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Dane stanowiące dokumentację archiwalną będą przechowywane przez okres niezbędny do
załatwienia sprawy, a następnie przekazane do archiwizacji w archiwach .

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
• pracownicy Izodom 2000 Polska Sp. zoo,
• podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego,
usługi archiwizacji, digitalizacji i niszczenia dokumentów, usługi doradcze i prawne), które
przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami,
• niezależni zewnętrzni usługodawcy, dostawcy, partnerzy, będący odrębnymi
administratorami (m.in. usług pocztowych i operacyjnych),

Przysługuje Pani/Panu prawo do:
• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia po upływie
wskazanych okresów, ograniczenia przetwarzania, a w zakresie umowy – również przeniesienia
danych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu administratora,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w
państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia
domniemanego naruszenia.