Privātuma politika

Šī Privātuma politika attiecas uz šādām tīmekļa vietnēm:

www.izodom2000.lv
turpmāk tekstā saukta – Tīmekļa vietne.

Mēs piešķiram būtisku nozīmi elektroniskajās veidlapās ievadītās personas informācijas privātuma un konfidencialitātes aizsardzībai šādās tīmekļa vietnēs:

www.izodom2000.lv

Kā arī nodrošinām, ka Pārzinis izvēlas un ar pienācīgu rūpību izmanto attiecīgus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu apstrādāto Lietotāju personas datu aizsardzību.

Personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Vispārīgā datu aizsardzības regula), 2018. gada 10. maija Datu aizsardzības likumu un Likumu par elektronisko pakalpojumu sniegšanu.

Personas datu sniegšana, kā arī piekrišana to apstrādei ir pilnībā brīvprātīga. Jebkādi jūsu mums sniegtie personas dati tiek apstrādāti tikai tik lielā mērā, cik nepieciešams, un tikai tādam mērķim, kam esat sniedzis piekrišanu.

 1. Kas ir Tīmekļa vietnes personas datu Pārzinis.

Tīmekļa vietnes personas datu Pārzinis (turpmāk – Pārzinis) ir:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SSQTCH Development”, Reģistrācijas numurs: 40203260326

SSQTCH Development ir arī to personas datu Pārzinis, kas ierakstīti zemāk 2. punktā detalizēti norādītajās saziņas veidlapās un ievietoti tīmekļa vietnes www.izodom2000.lv lapās.

 1. Kādi dati Tīmekļa vietnē tiek izmantoti un kādam mērķim?

2.1. Saziņas veidlapas ir pieejamas: 

www.izodom2000.lv

Lai sniegtu jums iespēju sazināties ar mums, Tīmekļa vietnē ir iekļautas zemāk detalizēti aprakstītās saziņas veidlapas. Tīmekļa vietnēs tiek izmantoti tikai tie personas dati, ko brīvprātīgi esat ievadījuši zemāk norādītajās saziņas veidlapās.

Dodieties uz saziņas veidlapu.

Veidlapa ļauj apkopot šādus datus: vārds un uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, kā arī ierobežoti adreses dati: pilsēta un vojevodiste. Lai izmantotu saziņas veidlapas funkciju, jums jānorāda vismaz e-pasta adrese vai tālruņa numurs. Saziņas veidlapā esošo datu norādīšana ir pilnībā brīvprātīga; tomēr šādu datu nesniegšanas gadījumā IZODOM 2000.lv nevarēs ar jums sazināties. 

 1. Uz kāda pamata mēs apkopojam un apstrādājam personas datus? Apstrādes mērķi un periodi

Mēs apkopojam jūsu personas datus, lai jūs varētu sazināties ar Pārzini vai vietējo IZODOM 2000.lv pārstāvi, veikt saziņu, kas saistīta ar pakalpojumu sniegšanu, kā arī tiešajam mārketingam (pasūtīto katalogu nosūtīšana pa pastu).
Jūsu datu apstrādes pamats ir jūsu sniegta brīvprātīga piekrišana (GDPR 6. panta 1a daļa). Mēs vienmēr apstrādājam jūsu personas datus konkrētam mērķim, un tikai tādus datus, kas nepieciešami šī mērķa sasniegšanai.

Piekrišana datu apstrādei var jebkurā laikā tikt atsaukta bez jebkādām negatīvām sekām, un tas izdarāms tikpat vienkārši, kā sniedzāt savu piekrišanu. Piekrišanas atsaukšana neietekmē jūsu datu izmantošanas likumību pirms piekrišanas atsaukšanas.

Mēs apstrādājam personas datus, kas, izmantojot saziņas veidlapas, attiecīgajā periodā iesniegti, lai sniegtu atbildi uz jautājumu un izskatītu attiecīgo gadījumu, kā arī gadījumā, ja sniegta piekrišana nosūtīt katalogu, par periodu, kas nepieciešams tā nosūtīšanai. Mārketinga mērķiem mēs apstrādājam datus ne ilgāk, kā līdz brīdim, kad atsaucat savu piekrišanu vai iebilstat pret šādu apstrādi.

Mēs arhivējam un apstrādājam datus, lai noteiktu iespējamus prasījumus un aizstāvētos pret tiem, 3 gadus, skaitot no to saņemšanas dienas (juridiskais pamats ir likumīga Pārziņa interese, GDPR 6. panta 1f daļa).

 1. Kam mēs nosūtām jūsu datus?

Mēs jūsu datus varam nosūtīt:
a) struktūrām, kas apstrādā datus Pārziņa vārdā, t.i.: specializētiem datu uzglabāšanas pakalpojumu sniedzējiem, specializētām struktūrām, kas mums nodrošina IT un hostinga pakalpojumus, struktūrām, kas palīdz mums korespondences apstrādē, sniedz juridiskos, finanšu, mārketinga pakalpojumus, kā arī struktūrām, kas nodrošina mūsu telekomunikāciju tīkla darbību un veic tā apkopi;
b) citiem datu pārziņiem, kas apstrādā jūsu datus savā vārdā: struktūrām, kas nodrošina pasta vai kurjera pakalpojumus, mūsu pilnvarotajiem izplatītājiem – vietējiem IZODOM 2000.lv pārstāvjiem saskaņā ar 2. punktā izklāstīto informāciju. IZODOM 2000.lv pārdod savus produktus, izmantojot vietējo pārstāvju tīklu – pilnvarotos izplatītājus. Šī iemesla dēļ dažos gadījumos ir nepieciešams koplietot jūsu datus ar Pārziņa vietējiem pārstāvjiem, lai atbildētu uz cenu piedāvājumu pieprasījumiem vai sniegtu jums pakalpojumus.

Trešajām personām nosūtītos datus izmanto tikai šādam mērķim – sniegt jums mūsu pakalpojumus. Pārzinim jānodrošina, lai jebkāda jūsu datu koplietošana vai uzticēšana citām struktūrām apstrādei atbilstu spēkā esošajiem tiesību aktiem par datu aizsardzību. Mēs nekad nepārdosim jūsu personas datus vai nemainīsim tos ar trešajām personām mārketinga mērķiem, izņemot gadījumus, kad jūsu personas dati tiks koplietoti atbilstoši šajā Privātuma politikā sniegtajam aprakstam.

 1. Tīmekļa vietnes partneru drošība un privātuma politika un sociālie mediji

Jūsu ērtībai Tīmekļa vietnē ir izvietota funkcionalitāte, kas ir integrēta ārējās sociālo mediju platformās (Facebook, Instagram, YouTube), ko iespējams aktivizēt manuāli. Šajā gadījumā trešās personas, kas nodrošina platformu darbību, varēs jūs identificēt, noteikt, kā jūs izmantojat tīmekļa vietni, sasaistīt un uzglabāt šo informāciju jūsu sociālā medija profilā. Norādītās funkcionalitātes izmantošana var būt saistīta ar šo struktūru sīkdatņu uzglabāšanu jūsu galaierīcē. Norādītās funkcionalitātes aktivizēšana nav obligāta – jūs varat izmantot Tīmekļa vietnes funkcionalitātes, neveicot ārējo platformu integrāciju.

Tīmekļa vietnes Pārzinis ļoti rūpīgi atlasa savus biznesa partnerus un vienlīdz rūpīgi pārbauda Tīmekļa vietnē ievietotās saites uz citām tīmekļa vietnēm. Tomēr Tīmekļa vietnes Pārzinis nav atbildīgs par šo tīmekļa vietņu īpašnieku, operatoru vai pārziņu izmantotajām standarta un privātuma politikām. Tādēļ iesākām jums pārskatīt katru no mūsu partneriem un izlemt, vai vēlaties uzticēt viņiem savus personas datus.

 1. Jūsu tiesības – tiesības piekļūt, labot, iebilst un iesniegt sūdzību

Saskaņā ar GDPR jums ir tiesības:
• piekļūt saviem datiem un saņemt to kopiju;
• veikt savu datu labojumus (grozījumus, papildinājumus);
• izdzēst savus datus (kas apstrādāti nepamatoti vai uz atsauktas piekrišanas pamata);
• ierobežot datu apstrādi (apturot darbības ar datiem vai nedzēšot datus – atkarībā no jūsu pieprasījuma satura);
• pieprasīt datu pārsūtīšanu citam pārzinim (GDPR 20. pants);
• iebilst pret datu apstrādi, ja jūsu dati ir apstrādāti tiešā mārketinga mērķiem vai ja apstrāde ir balstīta uz Pārziņa likumīgajām interesēm vai sabiedrības interesēm.

Jūs iepriekšminētās tiesības varat izmantot, sazinoties ar mums uz 11. punktā norādīto adresi, pa e-pastu, tālruni vai pa pastu.

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē – Personas datu aizsardzības biroja vadītājam –, ja uzskatāt, ka, veicot jūsu datu apstrādi, tiek pārkāpti likuma noteikumi.

 1. Datu pārsūtīšana ārpus Eiropas Ekonomikas Zonas (EEZ)

Jūsu personas datus var nosūtīt ārpus Eiropas Ekonomikas Zonas Google vajadzībām tikai tad, ja esat piekritis sīkdatņu izmantošanai. Google ir saņēmējs, kas ir sertificēts saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu Konfidencialitātes programmu, kas ir līdzvērtīga atbilstošu aizsardzības līdzekļu nodrošināšanai ar mērķi aizsargāt jūsu datus saskaņā ar GDPR 46. panta 2. daļu.

 1. Dati par atrašanās vietu un Sīkdatņu politika

Sīkdatņu izmantošanas noteikumi ir definēti Sīkdatņu politikā. Tīmekļa vietne var izmantot datus par jūsu atrašanās vietu, lai optimizētu tās darbību un nodrošinātu jums iespēju attēlot jūsu atrašanās vietai vistuvāk esošos vietējos IZODOM 2000.lv. pārstāvjus. Atrašanās vietas koplietošanu varat bloķēt savos pārlūka iestatījumos.

 1. Profilēšana un automatizēta lēmumu pieņemšana

Pārzinis jūsu datus apstrādās, izmantojot automātiskus līdzekļus, tomēr tas neradīs nekādas juridiskas sekas attiecībā uz jums un nekādā līdzīgā veidā neietekmēs jūsu situāciju.

Pārziņa veiktā personas datu profilēšana iekļauj jūsu datu apstrādi (tostarp automatizētiem līdzekļiem), izmantojot tos, lai izvērtētu noteiktu informāciju statistikas mērķiem, uzraudzītu Tīmekļa vietnes datu plūsmu un veiktu mārketinga analīzi.

 1. Privātuma politikas atjauninājumi

Tīmekļa vietne patur tiesības mainīt privātuma politiku, ja to nosaka spēkā esošie tiesību akti, mainās Tīmekļa vietnes tehnoloģiskie apstākļi vai arī ja izmaiņās ir iekļauts standarts, kas ir augstāks, nekā tiesību aktos noteiktais minimums.

 1. Kontaktinformācija

Jebkādu jautājumu vai bažu saistībā ar mūsu privātuma politiku un jūsu personas datu drošību gadījumā sazinieties ar mums:

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija 

IZODOM 2000.lv:

Dins Ievans
e-pasts: [email protected]